Voor ‘’Programma Aardbevingen de Baas’’ levert interra projectleiding Middelstum en ‘t Zandt

Als gevolg van de aardbevingen door gaswinning staat de gemeente Eemsdelta voor een omvangrijke versterkingsopgave. In nauwe samenwerking met en in opdracht van de gemeenten voert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) deze versterkingsopgave uit waarbij al het onroerend goed aardbevingsbestendig wordt gemaakt.

Circa de helft van alle versterkingen vinden plaats in Eemsdelta. De gemeente levert haar aandeel in de opgave via het ‘programma Aardbevingen de Baas’. Een groep medewerkers die vanuit het gemeentehuis in Loppersum zorgdraagt voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de versterkings- en sloop/nieuwbouw-processen.

Het programma is opgedeeld in deelprojecten waarin elk project haar eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kent. De programmamanagers, regisseurs, projectleiders, project- en bewonersondersteuners proberen de overlast te beperken, werk-met-werk te maken en via intensieve communicatie de bewoners (inloopavonden, klankbordgroepen, nieuwsbrieven e.d.) breed te informeren en te betrekken bij de planvorming.

Vervangen van riool en verleggen van de nutsvoorzieningen in ‘t Zandt

Omdat in veel gevallen koppelkansen worden benut en naast de sloop en bouw van huizen gelijktijdig de nutsvoorzieningen en riolering worden verlegd/ vervangen is er vaak sprake van complexe, voor bewoners zeer ingrijpende, processen, waarbij vaak het verblijf in een tijdelijke woning noodzakelijk is. Ook voor de tijdelijke huisvesting dienen procedures doorlopen te worden en vinden bouwactiviteiten plaats.

Kortom, onder grote druk vindt in een relatief korte tijd een enorme transformatie plaats waarbij direct of indirect alle bewoners van het gebied zijn betrokken.

Interra mag dit proces, samen met de bewoners van Middelstum en ’t Zandt, de gemeentelijke ambtenaren en de NCG sinds begin dit jaar begeleiden.